Artykuły

Wykrywanie uszkodzeń głównej warstwy hydroizolacyjnej pokrycia dachowego

Do uszkodzeń pokrycia dachowego dochodzi również obecnie, pomimo już rozpowszechnionych rozwiązań systemowych stosowanych przez większość producentów. Do przecieków dochodzi zwykle w krytycznych detalach lub przy użyciu niewłaściwych procedur. Tryb wilgotności jednowarstwowego dachu płaskiego z klasyczną kolejnością powłok, narzuca zwykle projektantom użycie paroizolacji lub zabezpieczającej warstwy hydroizolacyjnej. Chociaż takie rozwiązanie zabezpiecza wnętrza pomieszczenia budynku, to nie pozwala na wykrycie defektu dachu.

Z praktycznego doświadczenia możemy powiedzieć, że przyczyna przecieków do konstrukcji dachu na ogół nie bywa oczywista. Podobnie jak w innych dziedzinach także i tu do awarii dochodzi najczęściej w wyniku połączenia kilku czynników powodujących uszkodzenia, które mają wpływ na wspomniane przecieki do warstw konstrukcyjnych dachu. Czy to złe połączenie doboru materiałów lub projekt detali dachu, które nie mogą być poddane odpowiedniej obróbce, czy to wadliwe materiały budowlane, czy też błąd czynnika ludzkiego oraz inne nieprzewidziane przyczyny. W artykule nie będziemy jednak spekulować na jakim etapie, kto i co zaniedbał, ale jak w ogóle wykryć problem i zapewnić odpowiednio wczesną naprawę.

Obecnie wyraźnie dominującą konstrukcją pokryć dachowych dachów płaskich jest dach jednowarstwowy o klasycznej sekwencji powłok. Uogólniając: na konstrukcji nośnej znajduje się zazwyczaj warstwa paroizolacyjna, ewentualnie zabezpieczająca warstwa hydroizolacyjna, na niej warstwa izolacji cieplnej, a na niej główna warstwa hydroizolacyjna. Do odprowadzania wody deszczowej z tak zaprojektowanych jednowarstwowych dachów płaskich o klasycznej kolejności powłok jest stosowany wpust dwustopniowy.

Dla celów tego artykułu warto wspomnieć o dwóch podstawowych pojęciach, zgodnie z ČSN 73 1901 - Projektowanie dachów. Warstwa paroizolacyjna, czy tez bariera dla pary wodnej, jest warstwą hydroizolacji znacznie ograniczającą lub wykluczającą przenikanie nasyconej pary wodnej do konstrukcji budynku lub środowiska wewnętrznego lub zewnętrznego. W przeciwieństwie do tego, zabezpieczająca warstwa hydroizolacyjna jest warstwą chroniącą strukturę budynku lub środowisko przed wodą w przypadku nieprawidłowego działania głównej warstwy hydroizolacyjnej.

Ogólnie rzecz biorąc, rozwiązania konstrukcyjne zabezpieczającej warstwy hydroizolacyjnej są takie, że pełni ona również funkcję bariery dla pary wodnej. W drugą stronę to jednak nie zawsze obowiązuje – w stosunku do warstwy paroizolacyjnej są mniejsze wymagania dotyczące wodoodporności niż co do zabezpieczającej warstwy hydroizolacyjnej. Bariera dla pary wodnej ma na celu przede wszystkim zapobieganie zwiększonemu przepływowi nasyconej pary wodnej z wnętrz do powłok dachowych, ale nie musi być odporna na działanie wody. Jeśli więc przyjmiemy, że podczas uszkodzenia dachu woda mogłaby się przedostać przez główną warstwę hydroizolacyjną, wówczas nie należy używać pojęcia: bariera dla pary wodnej, ale: zabezpieczająca warstwa hydroizolacyjna.

Konieczne jest, aby uświadomić sobie, że przy dotrzymaniu powyższych zasad, dzięki zastosowaniu zabezpieczającej warstwy hydroizolacyjnej oraz wpustu dwustopniowego osiąga się taką szczelność dachu, że nie można stwierdzić defektu dachu, o ile usterka nie wystąpiła w samej zabezpieczającej warstwie hydroizolacyjnej. W przypadku defektu w głównej warstwie hydroizolacyjnej największym problemem staje się oczywiście woda, która przedostaje się do warstwy izolacji cieplnej, co powoduje nie tylko niszczenie materiału izolacji cieplnej, ale prowadzi także do nadmiernego obciążenia konstrukcji dachowej. Przeciążenie dachu może być przynajmniej częściowo zredukowane, kiedy zostanie odwodniona zabezpieczająca warstwa hydroizolacyjna, najlepiej bezpośrednio do deszczowej rury spustowej, norma ČSN 73 1901 – Projektowanie dachów w załączniku C.1.3 – co jest zalecane w przypadkach, kiedy zachodzi potrzeba odwodnienia hydroizolacji zabezpieczającej do tej samej rury kanalizacyjnej co główna hydroizolacja, wówczas musi być do kanalizacji podłączona oddzielnym odprowadzeniem a przewód łączący musi być wyposażony w zawór zwrotny, z powodu zwrotnego spiętrzania się wody podczas ulewnych deszczy.

Jak zaprezentowano, wyżej wymienione metody odnoszą się tylko do ochrony wnętrz, ale nie przynoszą rozwiązań, jak ustalić uszkodzenia pokrycia dachowego. Firma TOPWET s.r.o. skoncentrowała się właśnie na kwestii wykrywania usterek pokrycia dachowego, rozwijając nowe produkty służące do wykrywania, ewentualnie odprowadzania wody z zabezpieczającej warstwy hydroizolacyjnej.

     

Sygnalizacja defektu głównej warstwy hydroizolacyjnej z odwodnieniem zabezpieczającej warstwy hydroizolacyjnej TW SIGN KL

System zapewniający nie tylko wykrywanie wody na warstwie zabezpieczającej warstwy hydroizolacyjnej z wnętrza, ale także odwodnienie właśnie zgodnie z załącznikiem C.1.3 normy ČSN 73 1901 (wzmiankowanej w tekście powyżej), która w przypadkach, gdy hydroizolacja zabezpieczająca ma być odwadniana do tej samej rury kanalizacyjnej co hydroizolacja główna, zaleca podłączenie do kanalizacji przez oddzielne odprowadzenie, a przewód łączący musi być wyposażony w zawór zwrotny. Nasz system jest wyposażony we wpust DN 50, węża elastycznego, zawór zwrotny, a dodatkowo w przezroczystą kolbę kontrolną. System jest podłączony wodoszczelnie do zabezpieczającej warstwy hydroizolacyjnej i umożliwia, dzięki przezroczystej kolbie kontrolnej, kontrolę wizualną pozwalającą na stwierdzenie, czy na warstwie hydroizolacji zabezpieczającej pojawia się warstwa wody. Elastyczny wąż umożliwia odpływ wody, a zawór zwrotny uniemożliwia przenikanie wody przy zwrotnym spiętrzaniu się wody podczas ulewnych deszczy. Zaleca się umieszczenie systemu kontrolnego w najniższych miejscach warstwy spadkowej. 

     

Sygnalizacja defektu głównej warstwy hydroizolacyjnej TW SIGN


System jest przeznaczony do wykrywania wody na warstwie zabezpieczającej warstwy hydroizolacyjnej z wnętrza, w przypadku wystąpienia defektu hydroizolacji głównej. System kontrolny wyposażony we wpust DN 50, węża elastycznego oraz w przezroczystą kolbę kontrolną i jest podłączony wodoszczelnie do zabezpieczającej warstwy hydroizolacyjnej. Przezroczysta kolba kontrolna umożliwia kontrolę wizualną pozwalającą na stwierdzenie, czy na warstwie hydroizolacji zabezpieczającej pojawia się warstwa wody, a za pomocą węża elastycznego można umieścić kolbę kontrolną w pożądanym widocznym miejscu. Przezroczysta kolba kontrolna jest przymocowana za pomocą połączenia śrubowego, w związku z czym można ją kiedykolwiek opróżnić, ewentualnie wyczyścić. Zaleca się umieszczenie systemu kontrolnego w najniższych miejscach warstwy spadkowej.

     

Dachowy komin sygnalizacyjny defektu głównej warstwy hydroizolacyjnej TWO SIGN


System kontrolny jest przeznaczony do wykrywania wody na warstwie zabezpieczającej warstwy hydroizolacyjnej z wnętrz, w przypadku wystąpienia defektu hydroizolacji głównej. Znajduje zastosowanie w przypadkach, gdy nie jest możliwe zapewnienie kontroli z wnętrza, ale można ją zapewnić bezpośrednio z dachu. Komin kontrolny połączony wodoszczelnie z warstwą hydroizolacji zabezpieczającej umożliwia, dzięki zbiornikowi, kontrolę wizualną pozwalającą na stwierdzenie, czy na warstwie hydroizolacji zabezpieczającej pojawia się warstwa wody. Kominy kontrolne zaleca się umieszczać w najniższych miejscach warstwy spadkowej, jednakże nie mogą być umieszczone w bezpośredniej bliskości wpustów, aby elementy dachowe mogły być poddane niezawodnej wodoszczelnej obróbce.

 

TW SIGN KL TW SIGN TWO SIGN

Stwierdzenie obecności wody w jakiejkolwiek przezroczystej kolbie kontrolnej bądź zbiorniku, zawsze wskazuje na usterkę dachu, którą należy niezwłocznie usunąć.

Ing. Martin Pánek – technik firmy Topwet s.r.o.

Nowoczesne trendy odwadniania tarasów, balkonów i loggii

Nowe akcesoria do wpustów dachowych i balkonowych firmy Topwet  wskazują trend w dziedzinie odwadniania tarasów. Rozwój rozpoczęty wiosną 2014 roku od początku odzwierciedlał wymagania firm wykonujących pokrycia dachowe dotyczące systemowych i prostych rozwiązań w montażu oraz elastyczność w poszukiwaniu unikalnych rozwiązań. Nowe dodatki zostały oficjalnie zaprezentowane na „Targach dachów” w Pradze, gdzie od razu spotkały się z pozytywnym odzewem.

Renowacja i remont odwadniania i wentylacji dachów płaskich

Podczas renowacji i remontów dachów płaskich firmy budowlane muszą nierzadko stawić czoła licznym problemom i rozwiązaniom technicznym, do których zaliczają się w szczególności podłączenia nowych hydroizolacji do wewnętrznych rur spustowych, niezawodne obróbki przewodów wentylacyjnych oraz przepustów różnych  przewodów, zapewnienie skutecznej wentylacji dachów dwuwarstwowych itp. A ponieważ prawidłowe wykonanie szczegółów jest zawsze alfą i omegą długoterminowej trwałości i funkcjonalności każdego dachu jako całości, we wszystkich szczegółach należy użyć odpowiednich materiałów i zastosować sprawdzone procesy technologiczne.