Zasady przetwarzania danych osobowych dla klientów według GDPR

Celem niniejszych Zasad przetwarzania danych osobowych dla klientów według GDPR („Zasady“) wydanych przez spółkę TOPWET s.r.o.,z siedzibą Náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81, Ostrovačice, IČ (REGON): 27377377, wpisaną w rejestrze handlowym prowadzonym przez Sąd Miejski w Brnie pod sygn. akt 56248 C (w dalszej części także „TOPWET“), jest zapewnić informacje o tym, jakie dane osobowe (w dalszej części także „dane“) TOPWET, jako zarządca przetwarza o osobach fizycznych przy odwiedzaniu stron internetowych eksploatowanych TOPWET i kontaktach z potencjalnymi klientami. Dalej w Zasadach jest podane, do jakim celów i jak długo ČNP przetwarza te dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, komu i z jakiego powodu je może przekazać, a także informacja o tym, jakie prawa przysługują osobom fizycznym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych.

Niniejsze Zasady są skuteczne od 25.05.2018 r. i są wydane zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679, o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych („zarządzenie“ lub „GDPR“) w celu zapewnienia obowiązków informacyjnych ČNP, jako administratora danych osobowych według art. 13 GDPR.

Niniejsze Zasady dotyczą przetwarzania danych osobowych klientów TOPWET, użytkowników usług TOPWET, zainteresowanych o towar TOPWET i odwiedzających stron internetowych eksploatowanych przez TOPWET, a to zawsze w zakresie ochrony danych osobowych według GDPR odpowiednich ich posadowienie stosunku wobec TOPWET.

Poniżej znajdziemy przegląd głównych zasad ochrony danych osobowych i kolejnych przetwarzanych danych. Następne informacje znajdziemy na naszych stronach internetowych www.topwet.cz, w sekcji dotyczącej ochrony danych osobowych.

1. Kto przetwarza Państwa dane?

Dane osobowe przetwarza spółka TOPWET s.r.o.,z siedzibą Náměstí Viléma Mrštíka 62, 664 81, Ostrovačice, IČ (REGON): 27377377, jako administrator danych osobowych według GDPR. Państwa dane będziemy przetwarzać według poniższych warunków.

2. Co są dane osobowe?

Przez dane osobowe należy rozumieć jakiekolwiek informacje dotyczące określonej lub możliwej do określenia osoby fizycznej, której dane osobowe dotyczą. Ta osoba uważa się za określoną lub możliwą do określenia, jeżeli można osobę fizyczną bezpośrednio lub pośrednio identyfikować szczególnie na podstawie numeru, kodu lub jednego lub więcej elementów, specyficznych dla jej tożsamości fizycznej, fizjologicznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturalnej lub społecznej. Postępowanie z takimi danymi może być wobec prawa dotyczącego spraw prywatnych ograniczane, przy czym ochrona danych osobowych jest uregulowana przez GDPR.

3. Jakie Państwa dane osobowe przetwarzamy?

Przetwarzamy tylko dane osobowe, które nam Państwo udzielają w związku z zainteresowaniem o nasze produkty oraz ich zakupem (np. w ramach rejestracji, zamówienia lub udzielenia zgody z przetwarzaniem danych osobowych i udzieleniem zgody z przesyłaniem informacji o nowościach i ofertach promocyjnych itp.), ewent. zawarciem umowy o zakupie towaru.

Chodzi, więc najczęściej o dane, które nam Państwo przekażą przy rejestracji i/lub przy zakupie towaru:

1) Podstawowe osobowe dane identyfikacyjne i dane teleadresowe

Te dane są konieczne do zawarcia i realizacji umowy. Chodzi w szczególności o:

a) Email
b) Imię i nazwisko
c) Telefon
d) Adres kontaktowy i/lub adres do doręczeń
e) Dane płatnicze (numer karty płatniczej), które nie/zapiszemy do Państwa konta (tylko przy korzystaniu z płaconych usług, jako jest np. zakup w naszym e-shopie itp.)
f) Następne dane przez Państwa dobrowolnie wypełnione w notatce przy wypełnianiu zamówienia.

2) Następne dane opracowane na podstawie Państwa zgody, którą od Państwa uzyskamy tym, że korzystają Państwo z naszych usług

a) IP adres
b) Pliki cookies (w razie usług online)
c) Notatki o zachowaniu na stronach internetowych zarządzanych przez TOPWET uzyskane z cookies w razie pozwolenia cookies w przeglądarce internetowej. Notatki są przetwarzane w celu ulepszenia eksploatacji stron internetowych eksploatowanych TOPWET i reklamy internetowej
d) Ewentualnie inny identyfikator online.

3) Dane o zakupionym towarze i dyscyplinie płatniczej

a) W e-shopie TOPWET znajdziemy listę swoich zamówień i ulubione produkty.

4. Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?

1) Spełnienie ustawowych obowiązków podatkowych (spełnienie obowiązków ustawowych)
2) Eksploatowanie systemów kamerowych i monitorujących w markowych sklepach TOPWET i przestrzeniach TOPWET do celów zapobiegania powstaniu szkód i zapewnienia bezpieczeństwa klientów TOPWET i ochrony interesów i majątku TOPWET (uprawniony interes TOPWET)
3) Nagrywanie i monitorowanie rozmów z linią kliencką (realizacja umowy)
4) Egzekwowanie wierzytelności od klientów, jako kupujących i pozostałe spory klienckie (uprawniony interes TOPWET)
5) Ewidencja dłużników (uprawniony interes TOPWET)
6) Cele marketingowe (zgody klientów)

5. Udzielenie danych osobowych

Udzielenie danych osobowych koniecznych do realizacji umowy, spełnienia ustawowych obowiązków TOPWET i ochrony uprawnionych interesów TOPWET jest obowiązkowe. Bez udzielenia danych osobowych do tych celów nie byłoby możliwe zapewnić realizacji obowiązków TOPWET wobec klientów. Do przetwarzania danych osobowych do tych celów nie jest potrzebna zgoda. Tu używamy tytuł prawny wynikający z umowy do przetwarzania danych osobowych.

Dane osobowe dla tych czynności są przetworzone w zakresie koniecznym do spełnienia tych czynności i w czasie koniecznym do ich osiągnięcia lub w czasie wprost określonym przez przepisy prawne.

1) Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych

W razie podmiotów, które udzieliły zgodę z marketingowym skontaktowaniem się za pośrednictwem kontaktu elektronicznego, sporządza TOPWET z ich zgodą w czasie podanym w zgodzie dane, które jej podmiot udzieli do dyspozycji do celów marketingowego skontaktowania się i przesyłaniem informacji o produktach, nowościach i ofertach promocyjnych TOPWET. Jeżeli jest ta zgoda udzielona za pośrednictwem stron internetowych eksploatowanych przez TOPWET, są razem z tymi kontaktami przetwarzane i dane z cookies TOPWET, które są umieszczone na stronach internetowych, na których została ta zgoda udzielona, a to tylko w przypadku, że podmiot ma cookies w przeglądarce internetowej dozwolone. Wylogowanie z przyjmowania przesyłania informacji o nowościach i ofertach promocyjnych można wykonać w ustawieniu służby, do której użytkownik zarejestrował się do odbioru takich powiadomień, ewentualnie emailem: gdpr@firma.cz.

2) Przetwarzanie cookies ze stron internetowych eksploatowanych TOPWET

W razie, że podmiot ma w swojej przeglądarce internetowej dozwolone cookies, przetwarzamy o nim notatki o zachowaniu z cookies umieszczonych na stronach internetowych eksploatowanych przez TOPWET, a to do celów zapewnienia lepszej eksploatacji stron internetowych TOPWET, wykonywania analiz i pomiarów z celem stwierdzić, jak są nasze usługi używane oraz do celów reklamy internetowej TOPWET.

6. Co są cookies a jakie rodzaje cookies używamy?

Cookies są małe pliki danych, dzięki którym odwiedzane strony internetowe pamiętają sobie czynności i nastawy poszczególnych użytkowników, które na nich wykonali, więc te dane nie muszą zadawać powtarzanie. Pliki cookies są zapisywane do poszczególnych komputerów za pomocą przeglądarki internetowej.  Cookies nie stanowią ryzyka, nie służą do pozyskiwania jakichkolwiek poufnych danych osobowych, mają jednak znaczenie do ochrony spraw prywatnych. Cookies nie używamy do stwierdzenia tożsamości użytkowników stron internetowych ani do nadużycia danych do zalogowania.

Pliki cookies nam np. umożliwiają rozeznać użytkownika, jako istniejącego użytkownika (np. przy logowaniu do jego konta poczty elektronicznej, przy autoryzacji zapłaty itp.) lub dostosować strony internetowe do preferencji użytkownika. Pliki cookie także używamy do zobrazowania tzw. behawioralnie skierowanych ogłoszeń on-line na stronach internetowych TOPWET i poza nimi, po prostu powiedziawszy do zobrazowania tylko takiej reklamy, która jest odpowiednia do danego konkretnego użytkownika, bez tego żeby on był gnębiony reklamą, która go nie interesuje.

Następną grupę przedstawiają cookies stron trzecich (np. Google Analytics do analizy odpowiedzialności danej konkretnej strony internetowej lub pewnej usługi lub cookies eksploatatorów systemów reklamowych, które są na naszych stronach eksploatowane).

Państwo, jako użytkownicy mają możliwość używania cookies odmówić. Je jednak możliwe, że w niektórych przypadkach nie będzie możliwe bez używania cookies pokazać nasz pewny produkt.

Jeżeli będzie miała Państwa przeglądarka użycie cookies dozwolone, będziemy bazować na tym, że zgadzają się Państwo z używaniem standardowych cookies ze strony naszych stron internetowych.

Jeżeli nie zamierzają Państwo te cookies zapisywać można ich używanie zablokować.

Więcej informacji o rodzajach cookies i ich użyciu w naszych służbach znajdziemy tu

7. Kto wszystko będzie mieć dostęp do Państwa danych osobowych?

TOPWET przy realizacji swoich zobowiązań i obowiązków z umów wykorzystuje fachowe a specjalizowane usługi innych podmiotów. Jeżeli ci dostawcy przetwarzają dane osobowe przekazane od TOPWET, mają statut przetwórców danych osobowych i przetwarzają dane osobowe tylko w ramach poleceń od TOPWET a nie wolno im je wykorzystywać inaczej

Starannie wybieramy sobie swoich partnerów, którym Państwa dane powierzamy a którzy są w stanie zapewnić takie zabezpieczenie techniczne i organizacyjne Państwa danych, aby nie mogło dojść do nieuprawnionego lub przypadkowego dostępu do Państwa danych lub do ich innego nadużycia. Zabezpieczenie Państwa danych jest naszym priorytetem. Wszyscy nasi partnerzy są wiązani obowiązkiem milczenia a nie wolno im wykorzystywać udzielonych danych do żadnych innych celów, niż, do których udostępniliśmy im ich.

Stronami trzecimi, mogącymi mieć dostęp do Państwa danych osobowych, więc są:

1) Osoby, którym udzielamy dane w celu analizy odwiedzania naszych stron internetowych;
2) Osoby, które dla nas zapewniają eksploatację techniczną pewnej służby lub eksploatatorzy technologii, których dla naszych służb używamy;
3) Osoby, które Państwu zalecą nabywany towar, drukowane materiały promocyjne, lub prezenty w ramach promocji marketingowych;
4) Osoby, które dla nas zapewniają wystarczające zabezpieczenie i spójność naszych służb i stron internetowych a to zabezpieczenie także systematycznie testują;
5) Usługodawcy bram płatniczych (usługodawcy kart płatniczych);
6) Partnerzy handlowi lub sponsorzy, którzy partycypują przy organizacji naszych akcji;
7) Agencje inkasowe do egzekwowania lub inkasa wierzytelności TOPWET;
8) Eksploatatorzy systemów reklamowych w związku z reklamą celową;
9) Eksploatatorzy rozwiązań technicznych, z powodu, których możemy Państwu pokazywać tylko dla Państwa odpowiednią zawartość i reklamę
10) Eksploatatorzy systemów kamerowych i monitorujących w markowych sklepach TOPWET i przestrzeniach TOPWET.

W pewnych, dokładnie zdefiniowanych, warunkach jesteśmy później zobowiązani niektóre Państwa dane osobowe przekazać na podstawie obowiązujących przepisów prawa np. Policji RCz, ewent. innym organom wykonującym postępowanie karne włącznie wyspecjalizowanych jednostek (Wydział Wykrywania Przestępczości Organizowanej, Służba Celna itp.) i innym organom administracji publicznej.

8. Jak długo Państwa dane przetwarzamy?

Państwa dane będziemy przetwarzać podczas całego korzystania z naszych usług (tj. trwania stosunku umownego pomiędzy nami) a następnie na podstawie przez Państwa udzielonej zgody w czasie kolejnych 24 miesięcy, chyba, że ta zgoda z przetwarzaniem danych osobowych zostanie z Państwa strony odwołana.

Tu chcielibyśmy jednak zwrócić uwagę, że te dane osobowe, które są niezbędne do należytego świadczenia przez Państwa zamówionych produktów, ewent. do spełnienia wszystkich naszych obowiązków, niech już te obowiązki wynikają z umowy pomiędzy nami lub z ogólnie wiążących przepisów prawnych musimy przetwarzać bez względu na Państwa udzieloną zgodę w czasie określonym przez odpowiednie przepisy prawne lub zgodnie z nimi i po ewentualnym odwołaniu Państwa zgody.

Nagrania kamerowe z markowych sklepów i z przestrzeni TOPWET i okolicy budynków lub zakładów TOPWET są przechowywane maksymalnie w czasie ośmiu dni od dnia sporządzenia nagrania kamerowego.

9. Możemy Państwa dane osobowe przetwarzać i bez Państwa zgody?

Tak, Państwa dane osobowe możemy przetwarzać i bez Państwa zgody, ale tylko w celu:

1) Udzielenia produktu (wykonania umowy zawartej pomiędzy Państwem i TOPWET);
2) Spełnienia obowiązków prawnych, które dla nas wynikają z ogólnie wiążących przepisów prawnych;
3) Przetwarzanie, które jest niezbędne do celów naszych uprawnionych interesów (np. do bezpośredniego marketingu, zapewnienia bezpieczeństwa naszych stron internetowych).

Możliwość i ustawowość takiego przetwarzania wynika wprost z obowiązujących przepisów prawa a Państwa zgoda do takiego przetwarzania nie jest potrzebna.

10. Na podstawie czego możemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Jak już było powiedziane, Państwa dane osobowe możemy przetwarzać jednak na podstawie przez Państwo udzielonej zgody, ale dalej na przykład także na podstawie naszego uprawnionego interesu (szczególnie przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego) lub w celu spełnienia umowy zawartej pomiędzy nami, a to w zakresie danych osobowych, które są do takiego spełnienia niezbędne. W nieostatnim rzędzie jest później przyczyną umożliwiającą nam przetwarzać Państwa dane osobowe i bez Państwa zgody realizacja obowiązków wynikających dla nas z ustawy. Do jakich konkretnych celów wykonujemy poszczególne przetwarzania Państwa danych osobowych podajemy powyżej.

11. Jak są moje dane osobowe zabezpieczone?

Wszystkie dane osobowe, które nam Państwo udzielą, są zabezpieczone standardowymi postępowaniami i technologiami. Nie można jednak obiektywnie zupełnie zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych osobowych. Dlatego ani nie można na 100 zapewnić, że do udzielonych danych osobowych nie może uzyskać dostęp trzecia osoba, nie mogą zostać skopiowane, opublikowane, zmienione lub zniszczone przez złamanie naszych środków bezpieczeństwa

W związku z tym Państwa niemniej jednak upewniamy, że systematycznie kontrolujemy, czy system nie zawiera słabych miejsc i nie został wystawiony ataku a używamy takich środków bezpieczeństwa, aby, jeżeli to możliwe, nie doszło do nieuprawnionego dostępu do Państwa danych osobowych, a które ze względu na aktualny stan technologii udzielają wystarczające zabezpieczenie. Przyjęte środki bezpieczeństwa są później systematycznie aktualizowane.

W celu lepszego zabezpieczenia Państwa danych osobowych jest dostęp do tych danych chroniony hasłem a poufne dane są przy transmisji pomiędzy Państwa przeglądarką i naszymi stronami internetowymi szyfrowane.

Bez Państwa pomocy i odpowiedzialnego zachowania jednak nie jesteśmy w stanie w pełni zapewnić bezpieczeństwo Państwa danych. Dlatego prosimy o Państwa pomoc z zapewnieniem bezpieczeństwa Państwa danych przez to, że będą Państwo przechowywać swoje unikalne hasła i dane dostępu w tajemnicy i będą Państwo przestrzegać podstawowe zasady bezpieczeństwa. Prosimy mieć zawsze na uwadze, że e-maile nie muszą być szyfrowane. Dlatego konsekwentnie zalecamy nie używać tych form komunikacji przy udzielaniu poufnych informacji.

12.  Jak i kiedy mogą Państwo swoją zgodę z przetwarzaniem danych osobowych odwołać?

Państwa dobrowolnie udzieloną zgodę z przetwarzaniem danych osobowych można kiedykolwiek nieodpłatnie odwołać, a to za pośrednictwem wysłania wiadomości emailowej na adres: gdpr@TOPWET.cz Przez odwołanie zgody nie jest naruszona możliwości i nadal przetwarzać Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, która została udzielona przed jej odwołaniem. Odwołanie zgody także nie ma wpływu na przetwarzanie danych osobowych, które przetwarzamy na innej podstawie prawnej, niż jest zgoda (tj. szczególnie, jeżeli jest przetwarzanie niezbędne do realizacji umowy, obowiązku prawnego lub z innych powodów podanych w obowiązujących przepisach prawnych).

13. Jest moim obowiązkiem udzielić swoje dane osobowe? Co się stanie, jeżeli danych osobowych nie udzielę?

Państwa dane osobowe nam Państwo udzielają dobrowolnie (do niektórej usługi jest jednak w celu udostępnienia służby przekazanie niektórych danych osobowych wymagane, tzn. jeżeli nam ich Państwo nie udzielą, nie będzie możliwe dla Państwa z tej służby korzystać).

Przetwarzanie Państwa danych osobowych, często tylko w postaci anonimowej, bez tego, że w ogóle bylibyśmy w stanie Państwa identyfikować, jako konkretnego użytkownika, nam umożliwia dla Państwa świadczyć nasze produkty a te nieustannie ulepszać i rozwijać nowe. Jeżeli nam Państwo zgody nie udzielą, ewent. jej dodatkowo odwołają, może się stać, że dla Państwa niektórych naszych produktów już nie będziemy w stanie świadczyć w pełnym zakresie. Nie jest jednak oczywiście Państwa obowiązkiem nasze bezpłatne usługi wykorzystywać.

14. Jakie wszystkie prawa Państwu przysługują w związaniu z ochroną danych osobowych?

W stosunku do Państwa danych osobowych przysługują Państwu szczególnie następujące prawa:

1) Prawo do informacji
2) Prawo dostępu do danych osobowych
3) Prawo naprawić lub uzupełnić niedokładne dane osobowe;
4) Prawo skasowania danych osobowych (prawo być „zapomniany“) w pewnych przypadkach;
5) Prawo do ograniczenia przetwarzania
6) Prawo do oznajmienia naprawy, skreślenia lub ograniczenia przetwarzania
7) Prawo wymagać przeniesienie danych;
8) Prawo wniesienia zarzutu lub skargi przeciwko przetwarzaniu w pewnych przypadkach;
9) Swoją zgodę z przetwarzaniem danych osobowych mogą Państwo kiedykolwiek odwołać;
10) Prawo być poinformowany o naruszeniu zabezpieczenia danych osobowych w pewnych przypadkach;
11) Następne prawa określone w ustawie o ochronie danych osobowych i w GDPR po jej wejściu w życie.

15. Co znaczy, że przysługuje Państwu prawo wnieść zarzut?

Jeżeli by się już Państwu nie podobało, że od nas czas od czasu otrzymają Państwo jakiejś powiadomienie handlowe lub inną informację o nowościach w naszym portfelu produktów mają Państwo możliwość wnieść zarzut przeciwko dalszemu przetwarzaniu Państwa danych osobowych w celu bezpośredniego marketingu. Jeżeli tak Państwo zrobią, w tym celu już Państwa danych przetwarzać nie będziemy a następnych powiadomień handlowych i newsletterów już do Państwa przesyłać nie będziemy.

Bliższe informacje o takim prawie zawiera w szczególności art. 21 GDPR.

16. Jak można się z nami skontaktować?

W razie jakiegokolwiek pytania dotyczącego ochrony danych osobowych lub odwołania zgody z następnym przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy skorzystać z e-mailu gdpr@TOPWET.cz

W związku z tym chcielibyśmy Państwu zwrócić uwagę, że możemy chcieć, aby nam Państwo w odpowiedni sposób przedstawili swoją tożsamość, abyśmy ją mogli sobie sprawdzić. Chodzi o prewencyjne środki bezpieczeństwa, abyśmy uniemożliwili dostęp nieuprawnionych osób do Państwa danych osobowych. W celu podwyższania jakości usług i przechowywania zapisów o spełnieniu naszych obowiązków wynikających z ustawy jest wszelka komunikacja z Państwem monitorowana.

TOPWET s.r.o.Oferujemy kompletny asortyment wyrobów do systemowego odwodnienia płaskich dachów, systemy ochronne przeciwko upadnięciu osób TOPSAFE i cały szereg kolejnych akcesoriów.


Obserwuj nas na sieciach społecznościowych

 


Nie znalazłeś, czego szukałeś? 
Może Ci się przydać:

 

Produkty

Informacje techniczne

Warunki handlowe

Katalog

Kontakt

Zasady przetwarzania danych osobowych

Potrzebujesz doradzić?

Prosimy o kontakt